Audyt energetyczny – podstawa do skutecznego zwiększenia efektywności energetycznej

 

Efektywność energetyczna, odmieniana przez wszystkie przypadki, staje się podstawą budowania nowoczesnej niskoemisyjnej gospodarki. Siłą rzeczy jest ona również podstawą polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej, między innymi ze względu na fakt, że największego potencjału do zwiększania efektywności energetycznej należy szukać w sektorze budownictwa, który odpowiada za 40% całkowitego zużycia energii w UE. Poszukując rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej częstą praktyką jest, niestety, pomijanie na etapie przedinwestycyjnym wykonania audytu energetycznego dla termomodernizowanego obiektu, co w praktyce można porównać do zakładania firmy bez przygotowanego biznesplanu.

 

Dlaczego audyt energetyczny jest ważny?

Każdy inwestor, instytucjonalny, samorządowy czy prywatny, wydając konkretne środki na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, oczekuje precyzyjnie określonych korzyści, jakie ta inwestycja przyniesie. Szczególnego znaczenia, kwestia ta nabiera w przypadku wydatkowania środków publicznych.

Audyt energetyczny to opracowanie określające w precyzyjny sposób zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne potencjalnej inwestycji, zawierające rekomendacje co do przyjęcia rozwiązań optymalnych z punktu widzenia ekonomiki przedsięwzięcia (poniesione nakłady inwestycyjny do uzyskanych efektów w określonych czasie). Opracowanie takie, wraz ze wskazaniem wariantu optymalnego, stanowi jednocześnie założenia do projektu termomodernizacji. Audyt energetyczny można zdefiniować więc jako systematyczną procedurę pozwalającą na zdobycie wiedzy na temat profilu zużycia energii danego budynku oraz określenie opłacalnych ekonomiczne działań i wynikających z ich realizacji oszczędności.

Zrozumienie istoty wykonania audytu energetycznego w przypadku właścicieli czy użytkowników obiektów powinno wynikać wprost ze świadomości istnienia różnicy pomiędzy zużyciem energii w obiekcie, a możliwym do osiągnięcia poziomem zużycia. Wynika on z podjęcia określonych działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej. Rolą audytora energetycznego jest w każdym z przypadków dostarczenie wiedzy w jaki sposób i przy zastosowaniu jakich technologii, taki stan osiągnąć.

 

Jak to wygląda w praktyce?

Samo wykonanie audytu energetycznego obejmuje w pierwszej kolejności analizę parametrów i stanu technicznego budynku (w oparciu o projekt budowlany, wizję lokalną, badanie termowizyjne etc.), charakterystyki energetycznej budynku (zapotrzebowanie na ciepło, zużycie energii, zamówiona moc cieplna, wysokości taryf i opłat), charakterystykę systemu grzewczego (typ i parametry instalacji, rodzaje grzejników, sprawności poszczególnych elementów instalacji) oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Konieczne jest uwzględnienie charakterystyki znajdujących się w budynku: kotłowni lub węzła cieplnego, systemu wentylacji, instalacji gazowej, przewodów kominowych, a także instalacji elektrycznej.

Zebranie wszystkich wymienionych danych w sposób najbardziej precyzyjny i rzetelny pozwala na prawidłowe przeprowadzenie obliczeń zapotrzebowania budynku na ciepło. Dopiero posiadając taką wiedzę, można w sposób kompleksowy i właściwy podejść do tematu termomodernizacji budynku proponując konkretne warianty ulepszeń oraz przedsięwzięć opłacalnych z punktu widzenia inwestora (w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej).

Zebranie danych i ich analiza pod kątem zapotrzebowania budynku na energię pozwala na określenie zużycia energii w standardowym sezonie grzewczym (na podstawie bilansów strat i zysków ciepła, w tym na wentylację), a dodatkowo określane są średnie koszty ogrzewania w sezonie grzewczym, które stanowią punkt odniesienia do proponowanych działań termomodernizacyjnych. Rolą audytora jest rzecz jasna weryfikacja prawidłowości interpretacji przyjętych do obliczeń danych.

Istotą wykonania audytu energetycznego jest zaproponowanie możliwych do wykonania przedsięwzięć, których efektem będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie, kosztów na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przypadku obiektów przemysłowych audyt obejmować może również optymalizację procesów produkcyjnych czy efektywność floty transportowej.

Wracając do proponowanych działań, które powinny wynikać z wykonanego audytu energetycznego, można wyróżnić wśród nich trzy podstawowe kategorie, są to: działania techniczne (np. docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu wentylacji, modernizacja źródła ciepła itp.), działania organizacyjne (np. przeszkolenie zarządców i użytkowników budynków w zakresie właściwego korzystania z energii), działania formalnoprawne (np. zmiana dostawcy energii elektrycznej).

Niezbędną kwestią jest określenie wielkości środków własnych inwestora oraz ewentualnej kwoty kredytu możliwej do zaciągnięcia na planowaną inwestycję, stąd wszystkie proponowane rozwiązania powinny być z nim konsultowane i poddawane weryfikacji. Pozwala to na wypracowanie szeregu możliwych do podjęcia działań i ich uszeregowanie ze względu na opłacalność wynikającą wprost z uzyskanych oszczędności w stanie pomodernizacyjnym do stanu przed rozpoczęciem inwestycji, w odniesieniu do poniesionych kosztów.Podsumowanie

Istotą prowadzenia działań na rzecz zwiększania efektywności energetycznej powinno być rzetelne uzyskanie informacji co do sensowności planowanych działań. Ekonomika inwestycji to podstawa do podjęcia decyzji czy dane przedsięwzięcie realizować czy nie. Audyt energetyczny można zatem potraktować jako mapę drogową do osiągnięcia żądanych efektów przy zoptymalizowanych nakładach inwestycyjnych, bądź jako „ubezpieczenie” tych działań. Skąd to ostatnie porównanie? Wynika ono z pewności co do celowości i jakości prowadzonych działań, towarzyszącej niektórym firmom na rynku, gwarantującym konkretne uzyski energetyczne lub oszczędności w zapotrzebowaniu na energię czy wymierne uzyski finansowe, w związku z przeprowadzonym przez nie audytem i wykonawstwem konkretnej inwestycji. Jest to m.in. powszechna praktyka w przypadku przedsiębiorstw działających w formule ESCO, z którymi beneficjent może podpisać umowę o efekt energetyczny. Czasy się zmieniają, zmienia się branża energetyczna i budowlana. Warto podążać z duchem tych zmian.

Opracowanie:
RESponsibility Polska