easy site maker

AUDYT ENERGETYCZNY

ODPOWIEDZIALNA ENERGETYKA

Energetyka to odpowiedzialność, która najczęściej utożsamiana jest z zapewnieniem ciągłości dostaw energii, szeroko rozumianym bezpieczeństwem energetycznym, czy geopolityką. Najwyższa pora, aby odpowiedzialność oznaczała odpowiedzialną energetykę, czyli także troskę i długofalową wizję dotyczącą przyszłości, która ujmować będzie kwestie środowiskowe i społeczne. Rzetelność w takim podejściu do zagadnień energetyki zagwarantuje zbudowanie nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej i dobrobytu społeczeństwa.

Program "Czyste Powietrze"

Mobirise

Audyt energetyczny w programie "Czyste powietrze"

Program "Czyste Powietrze" to ogólnopolski program dający właścicielom domów jednorodzinnych możliwość pozyskania dofinansowania na termomodernizację budynku. Obejmuje on m.in. docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródła ciepła, modernizację instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), zastosowanie OZE, a także montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Nabór wniosków realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Dofinansowanie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji oraz pożyczek.

Maksymalny koszt kwalifikowany, od którego liczona jest wysokość dotacji to 53 000 PLN. Dofinansowane są przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożenie wniosku, a okres realizacji wynosi do 24 miesięcy (nie dłużej niż do 30.06.2029 roku). 

Mobirise

Zakres audytu energetycznego

Jednym z kosztów kwalifikowanych w Programie "Czyste Powietrze" jest wykonanie audyt energetycznego. Maksymalna przewidziana na ten cel kwota to 1 000 PLN. Jeżeli planujecie Państwo skorzystać z Programu "Czyste Powietrze", a nie jesteście pewni jakie konkretnie prace termomodernizacyjne powinniście przeprowadzić, żeby optymalnie wykorzystać dostępne w programie środki, warto zdecydować się na wykonanie audytu energetycznego. Ze strony naszej firmy możecie Państwo liczyć nie tylko na wykonanie samego audytu ale także na konsultacje w trakcie prowadzonych prac termomodernizacyjnych.

W ramach wykonanego audytu otrzymają Państwo pełną dokumentację zawierającą zestawienie wszystkich przegród, pomieszczeń, obliczenia strat ciepła i zapotrzebowania budynku na energię, a także opis proponowanych prac termomodernizacyjnych wraz z efektem ekonomicznym oraz ekologicznym.

Audyt energetyczny

Mobirise

Czym jest audyt energetyczny

Audyt energetyczny to opracowanie określające w precyzyjny sposób zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne potencjalnej inwestycji, zawierające rekomendacje co do przyjęcia rozwiązań optymalnych z punktu widzenia ekonomiki przedsięwzięcia (poniesione nakłady inwestycyjny do uzyskanych efektów w określonych czasie).

Audyt energetyczny, wraz ze wskazaniem wariantu optymalnego, stanowi jednocześnie założenia do projektu termomodernizacji. Takie opracowanie można zdefiniować więc jako systematyczną procedurę pozwalającą na zdobycie wiedzy na temat profilu zużycia energii danego budynku oraz określenie opłacalnych ekonomiczne działań i wynikających z ich realizacji oszczędności. 

Mobirise

Rola audytora energetycznego

Każdy inwestor, instytucjonalny, samorządowy czy prywatny, wydając konkretne środki na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, oczekuje precyzyjnie określonych korzyści, jakie ta inwestycja przyniesie. Szczególnego znaczenia, kwestia ta nabiera w przypadku wydatkowania środków publicznych. Odpowiedź daje audyt energetyczny.

Zrozumienie istoty wykonania audytu energetycznego powinno wynikać wprost ze świadomości istnienia różnicy pomiędzy zużyciem energii w obiekcie, a możliwym do osiągnięcia poziomem zużycia. Wynika on z podjęcia określonych działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej. Rolą audytora energetycznego jest dostarczenie wiedzy w jaki sposób taki stan osiągnąć.


Nasze cele

RESponsibility Polska to firma działająca na ryku energetycznym w zakresie analiz oraz doradztwa. Naszą ofertę stanowi przede wszystkim wykonanie audytu energetycznego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, a więc działania realizujące bliską nam ideę efektywności energetycznej. Jako firma stoimy na stanowisku, że energetyka to odpowiedzialność, dlatego powinna ujmować nie tylko kwestie techniczno-technologiczne czy środowiskowe, ale także społeczne. Wierzymy, że rzetelność w takim podejściu do zagadnień energetyki zagwarantuje zbudowanie nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej i dobrobytu społeczeństwa.

RESponsibility Polska

Profesjonalne wykonanie audytu energetycznego

Audyt energetyczny wykonujemy w oparciu o obowiązujące rozporządzenia i normy, przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania:

1

Dz. U. 2015 poz. 376: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z metodą – metoda obliczeniowa

2

PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”, norma według, której obliczane są współczynniki przenikania ciepła przegród wielowarstwowych

3

PN-EN ISO 13370 „Właściwości cieplne budynków – Wymiana ciepła przez grunt – Metody obliczania”, norma według, której oblicza się współczynnik przenikania ciepła dla przegród mających kontakt z gruntem

4

PN-EN ISO 13788 „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej”, norma według, której dokonuje się analizy wilgotnościowej przegród

5

PN-EN ISO 10077-1 „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła”

6

PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”, norma według, której obliczane jest obciążenie cieplne budynku

Uprawnienia i doświadczenie

 Nasze doświadczenie wynika nie tylko ze współpracy z szeroko rozumianą branżą energetyczną (szczególnie sektorem odnawialnych źródeł energii) ale także z realizacji badań naukowych. Możemy zaproponować Państwu nie tylko wykonanie audytu energetycznego ale także szeroko rozumiane doradztwo na etapie modernizacji instalacji energetycznych w Państwa budynkach. Spośród uprawnień, które posiadamy wymienić należy przede wszystkim:

+

UPRAWNIENIA DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW, Numer wpisu 13133

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Kontakt
Adres

32-080 Zabierzów
ul. Szkolna 3

Kontakt

E-mail: biuro@responsibility.pl
Telefon: +48 668 403 513

RESponsibilty Polska

NIP: 661-217-82-87
REGON: 363394874

Biuro RESponsibility Polska

Telefon: +48 668 403 513
E-mail: biuro@responsibility.pl

32-080 Zabierzów
ul. Szkolna 3