AUDYT ENERGETYCZNY W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE"

  • Program "Czyste Powietrze" to ogólnopolski program dający właścicielom domów jednorodzinnych możliwość pozyskania dofinansowania na termomodernizację budynku. Obejmuje on m.in.  docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródła ciepła, modernizację instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), zastosowanie OZE, a także montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
  • Nabór wniosków realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Dofinansowanie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji oraz pożyczek.
  • Maksymalny koszt kwalifikowany, od którego liczona jest wysokość dotacji to 53 000 PLN. Dofinansowane są przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożenie wniosku, a okres realizacji wynosi do 24 miesięcy (nie dłużej niż do 30.06.2029 roku).

  • Jednym z kosztów kwalifikowanych w Programie "Czyste Powietrze" jest wykonanie audyt energetycznego. Maksymalna przewidziana na ten cel kwota to 1 000 PLN. Jeżeli planujecie Państwo skorzystać z Programu "Czyste Powietrze", a nie jesteście pewni jakie konkretnie prace termomodernizacyjne powinniście przeprowadzić, żeby optymalnie wykorzystać dostępne w programie środki, warto zdecydować się na wykonanie audytu energetycznego. Ze strony naszej firmy możecie Państwo liczyć nie tylko na wykonanie samego audytu ale także na konsultacje w trakcie prowadzonych prac termomodernizacyjnych zarówno w przypadku docieplenia domu, jak i wymiany źródła ciepła oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania/ciepłej wody użytkowej.
  • W ramach wykonanego audytu otrzymają Państwo pełną dokumentację zawierającą zestawienie wszystkich przegród i pomieszczeń, obliczenia strat ciepła i zapotrzebowania budynku na energię, a także opis proponowanych rozwiązań termomodernizacyjnych wraz z efektem ekonomicznym i ekologicznym.


CZYM JEST AUDYT ENERGETYCZNY I KOMU JEST POTRZEBNY?

  • Audyt energetyczny to opracowanie określające w precyzyjny sposób zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne potencjalnej inwestycji, zawierające rekomendacje co do przyjęcia rozwiązań optymalnych z punktu widzenia ekonomiki przedsięwzięcia (poniesione nakłady inwestycyjny do uzyskanych efektów w określonych czasie).
  • Audyt energetyczny, wraz ze wskazaniem wariantu optymalnego, stanowi jednocześnie założenia do projektu termomodernizacji. Takie opracowanie można zdefiniować więc jako systematyczną procedurę pozwalającą na zdobycie wiedzy na temat profilu zużycia energii danego budynku oraz określenie opłacalnych ekonomiczne działań i wynikających z ich realizacji oszczędności.
  • Każdy inwestor, instytucjonalny, samorządowy czy prywatny, wydając konkretne środki na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, oczekuje precyzyjnie określonych korzyści, jakie ta inwestycja przyniesie. Szczególnego znaczenia, kwestia ta nabiera w przypadku wydatkowania środków publicznych. Odpowiedź daje audyt energetyczny.
  • Zrozumienie istoty wykonania audytu energetycznego w przypadku właścicieli czy użytkowników obiektów powinno wynikać wprost ze świadomości istnienia różnicy pomiędzy zużyciem energii w obiekcie, a możliwym do osiągnięcia poziomem zużycia. Wynika on z podjęcia określonych działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej. Rolą audytora energetycznego jest w każdym z przypadków dostarczenie wiedzy w jaki sposób i przy zastosowaniu jakich technologii, taki stan osiągnąć.